Voľby NR SR 2023 - 30. septembra 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

                                               

   Informácie pre voliča

   

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť NA ÚZEMÍ  Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča),

alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz), t.j. volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz

oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu obcou Košecké Podhradie  je možné požiadať:  

1.        na emailovej adrese  

obec@koseckepodhradie.sk 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená najneskôr do  8.9.2023.

2.        poštou na adrese

Obec Košecké Podhradie 

Veľké Košecké Podhradie 359

018 31  Košecké Podhradie 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená najneskôr do  8.9.2023.

3.        osobne na adrese:

Obecný úrad Košecké Podhradie 359

018 31  Košecké Podhradie 

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. 29.9.2023 v úradných hodinách.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz zašle na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Volič môže voliť MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky poštou (Voľba poštou), ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) do 21. augusta 2023 do 24.00 h, a to

pre obec Košecké Podhradie  nasledovne:

1.    v listinnej forme

na adresu Obecný úrad Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

2.    alebo elektronicky (e-mailom)

na emailovej adrese obec@koseckepodhradie.sk.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

zdroj: https://www.minv.sk/?volby-nrsr 

                                                                          


Zoznam volieb:

1 2 >