Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
013/020/2022 Aplikácia § 10 zákona.č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
0 €
028/008/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
2022/0642 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Trenčiansky samosprávny kraj
3 000 €
UV SR 293/2022 Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
100 000 €
006/2022 Poskytnutie služieb projektového manažmentu týkajúceho sa projektu z Environmentálneho fondu - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Trabisco s.r.o.
1 000 €
013/012/2022 Rekonštrukcia MK v obci Košecké Podhradie po povodni Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: ASFA-KDK, s.r.o., Dubnica nad Váhom
55 887.06 €
123/2022 Predaj nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Odb.: Martin Bratina, Lucia Bratinová Miková
Dod.: Obec Košecké Podhradie
770 €
VP/22/05009/001 Udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
OcÚ-013/010/2022 Licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
130.80 €
121/004/2021-AS4-10 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: SPARK-EX, s.r.o.
95 542.20 €
2029085143 Verejná telefónna služba Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120 €
227/2022 Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Pavol Suchomel
Dod.: Obec Košecké Podhradie
10 €
013/010/2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie Odb.: Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie
Dod.: Košecké Podhradie
4 000 €
013/011/2022 Finančná dotácia Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Košecké Podhradie
600 €
309070APU7 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
23 509.36 €
322 0296 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur Odb.: Košecké Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
776163-2 Sprístupnenie a poskytovanie pripojenia do siete internet a služby s tým súvisiace Odb.: Košecké Podhradie
Dod.: Global Network Systems s.r.o.
161.25 €
Generované portálom Uradne.sk