Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
092/005/2023 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: Obec Košecké Podhradie
600 €
010/018/2023 Príloha č. 3-Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 3 -Rozpočet projektu. Rozpočet projektu bol zmenený na základe štandartnej ex-post kontroly. Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV
0 €
079/005/2023 Zmena Zmluvy o dielo v Článku 12, záverečné ustanovenia, ktorý sa dopĺňa o bod: 12.5 Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Ekologické stavby spol. s r.o.
0 €
079/004/2023 Realizácia diela - Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Ekologické stavby spol. s r.o.
14 941.69 €
010/016/2023 Vyšpecifikovanie práv a povinností zmluv. strán pri realizácii nákupu a predaji skvapalnených uhľovodíkových plynov v tlakových oceľ. fľašiach, ich ďalšom predaji konečným spotrebiteľom Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: P R O B U G A S a. s.
0 €
010/015/2023 Úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS užívateľovi na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o príspevok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV
13 416.61 €
079/003/2023 Úprava rozpočtu, kde sa v položkách 57,61,62 v časti Architektonicko-stavebnom riešení odstraňuje slovné spojenie "alebo ekvivalent" Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: DELANO, s.r.o.
0 €
010/013/2023 Príloha č.1-Harmonogram vývozov jednotlivých zložiek tried. zberu k Zmluve o poskyt. služieb č.22 016 05 zo dňa 1.4.2019 nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
0 €
010/012/2023 Poskytovanie služieb a servisnej činnosti v oblasti IT zameranej na zvýšenie využitia výpočtovej techniky Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: PRESMONT - CSS, s.r.o.
0 €
092/004/2023 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Obce Košecké Podhradie Odb.: Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada Ilava
Dod.: Obec Košecké Podhradie
150 €
010/011/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
010/010/2023 Návrh poistnej zmluvy - Prívesy nad 750 kg, EČV IL260YE Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
39.19 €
010/009/2023 Návrh poistnej zmluvy - Poľnohospodárske a lesné traktory, EČV IL731AE Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
62.70 €
010/008/2023 Návrh poistnej zmluvy - Osobné a úžitkové vozidlo, EČV IL851CH Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
142.86 €
068/003/2023 Dohoda zmluvných strán, že budúci povinný z vecného bremena zriadi na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatne bremeno na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Odb.: Peter Kuchařík, Miroslava Kuchaříková
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
068/002/2023 Dohoda zmluvných strán, že budúci povinný z vecného bremena zriadi na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatne bremeno na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Róbert Jendrol
0 €
092/003/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na náklady - spojené s činnosťou ZO v roku 2023 Odb.: Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Dod.: Obec Košecké Podhradie
200 €
092/002/2023 Poskytnutie finančnej dotácie na náklady - zaplatenie licencií národných jazdcov pre SMF Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
1 500 €
092/001/2023 Obec Košecké Podhradie poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na náklady - celoročná činnosť TJ v roku 2023 Odb.: Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie
Dod.: Obec Košecké Podhradie
4 000 €
079/002/2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: "Obnova základnej a materskej školy v obci Košecké Podhradie" Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: DELANO, s.r.o.
356 420.47 €
Generované portálom Uradne.sk