Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo objednávateľovi najneskôr do 21.7.2023. Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: MIPE Invest, s.r.o.
0 €
010/007/2023 Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
010/006/2023 Záväzok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
010/005/2023 Dodatok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
010/004/2023 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu. Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
019/002/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Peter Kuchařík, Miroslava Kuchaříková
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
019/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Peter Suchomel
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
019/001/2023 Zámena nehnuteľnosti Odb.: Cyril Vavrík
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
033/2023 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku Odb.: Ing. Marcel Živčic, Veľké Košecké Podhradie 341, Ivan Habánek, kpt. Nálepku 241/4, Ilava
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
010/001/2023 Úprava pôvodného znenia zmluvy Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Environmentálny fond
0 €
010/002/2023 Úprava práv a povinností zmluv. strán pri poskyt. podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprá. nákladov na realizáciu projektu Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Environmentálny fond
400 000 €
010/003/2023 Zmena programu a/alebo služby/periódy platby Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Global Network Systems s.r.o.
0 €
010/2023 Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi počas trvania tejto zmluvy služby a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi za plnenie jeho činnosti dohodnutú odmenu podľa podmienok Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Považie Company s.r.o.
0 €
013/023/2022 Vývoz ostatného odpadu, triedeného odpadu Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
0 €
OcÚ-013/022/2022 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: Obec Košecké Podhradie
500 €
013/021/2022 Úprava práv a povinností jej účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s realizáciou projektu "Kúpele v regióne". Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
0 €
27/003/22 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Prima Banka
24 000 €
013/020/2022 Aplikácia § 10 zákona.č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
0 €
028/008/2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
2022/0642 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Trenčiansky samosprávny kraj
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk