Stavebný úrad

Archív

Rozhodnutie
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby - rekreačná chata - Behan Igor
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením- záhradná chata - Galko Marián
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zrušenie rozhodnutia obce Košecké Podhradie č. OcÚ197/2019-003-TS1-A/20 - Kušnier Peter, Kušnierová Natália
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie Ladislav Koyš, Eva Koyšová
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odkázaní na súd a o prerušení konania - Polák František ml.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby - Guliš Juraj, Mgr. Gulišová Janka, Trenčín
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Dodatočné stavebné povolenie - Ing. Suchár Milan, Košeca, Mgr. Suchárová Lucia, Ilava
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie - Behan Marcel, Ilava
Oznámenie
  Oznámenie o podanom odvolaní - Peter Kušnier, 018 31 Košecké Podhradie 574
  Predloženie odvolania - Peter Kušnier, 018 31 Košecké Podhradie 574
  Oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Galko Marián
  Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Koyš Ladislav, Koyšová Eva, Beluša
  Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Melišová Ľudmila
  Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústného pojednávania Filip Masár a Zuzana Gáliková
  Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania Peter Kušnier
Stavebné povolenie
  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Bc. Jana Marušincová, Sady Cyrila a Metoda 21/16, 018 51 Nová Dubnica
  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Mgr. Vladimíra Dombajová, 018 31 Košecké Podhradie 431
  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Ľudmila Melišová, Malé Košecké Podhradie 253, 018 31 Košecké Podhradie
  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Zuzana Gáliková, Filip Masár, bytom Dubnica nad Váhom
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia - FISH&AGRO farma, s.r.o. Lednické Rovne
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Ing. Bartoš Eduard, Veľké Košecké Podhradie 277, 018 31 Košecké Podhradie
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - duli-real s.r.o. Nová Dubnica