Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Martin Prekop
Členovia: Martin Lagin, Ing. Zuzana Kvasnicová

Komisia pre výstavbu a životné prostredie:
Predseda:
Martin Lagin 
Členovia: Martin Behan, Ing. Peter Puček, Cyril Vavrík, Ľubomír Turza

Finančná komisia:
Predseda: Ing. Zuzana Kvasnicová
Členovia: Ing. Marcel Živčic, Ing. Peter Puček

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie:
Predseda: Martin Behan
Členovia: Marta Šnapková, Silvia Šupáková, Viera Pagáčová, Monika Šupáková

Sociálna a bytová komisia:
Predseda: Bc. Emil Vrana
Členovia: Martin Prekop, Martin Behan

Komisia na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva:
Predseda: Ing. Marcel Živčic
Členovia: Ing. Zuzana Kvasnicová, Martin Lagin, Martin Prekop, Ing. Peter Puček
Náhradníci: Martin Behan, Bc. Emil Vrana

Komisia pre výberové konanie:
Predseda: Ing. Peter Puček
Členovia: Ing. Marcel Živčic, Martin Prekop