Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Ing. Zuzana Kvasnicová
Členovia: Martin Behan, Ing. Marcel Živčic

Komisia pre výstavbu a životné prostredie:
Predseda: Martin Behan

Členovia: Vladimír Kvasnica, Martin Lagin, Cyril Vavrík

Finančná komisia:
Predseda: Mgr. Peter Mikoláš
Členovia: Ing. Martin Prostinák, Ing. Marcel Živčic

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie:
Predseda: PaedDr. Monika Staňová
Členovia: Filip Staňo, Marta Šnapková, Bc. Emil Vrana, Martina Vrbinská

Sociálna a bytová komisia:
Predseda: Ing. Zuzana Kvasnicová

Členovia: Martin Lagin, Bc. Emil Vrana

Komisia na prešetrovanie sťažností na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva:
Predseda: Ing. Marcel Živčic
Členovia: Ing. Zdenko Daňo, Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. Peter Mikoláš, PaedDr. Monika Staňová
Náhradníci: Martin Behan, Bc. Emil Vrana

Komisia pre výberové konanie:
Predseda: Martin Behan
Členovia: Ing. Zuzana Kvasnicová, Mgr. Peter Mikoláš