Dokumenty

Cenníky služieb, prevádzkové poriadky

Žiadosti, ohlásenia

  Stavebné konanie

  Archív

  Cenníky služieb, prevádzkové poriadky
    Prevádzkový poriadok multifunkčného miniihriska, cenník
    Správne poplatky od 01.01.2018
    Cenník služieb platný od 01.01.2014
    Cenník "Svadobka" platný od 01.01.2014
    Cenník služieb platný od 01.01.2020
  Žiadosti, ohlásenia
    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
    Žiadosť o výrub drevín
    Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
  Stavebné konanie
    Žiadosť o zápis stavby na LV
    Žiadosť o zmenu adresy na KÚ
    Žiadosť o zmenu mena na KÚ
    Ohlásenie drobnej stavby
    Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu
    Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
    Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby
    Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
    Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
    Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
    Ohlásenie zmeny užívania stavby
    Žiadosť o odstránenie stavby
    Žiadosť o určenie súpisného čísla
    Žiadosť o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
    Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
    Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
    Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
    Ohlásenie stavebných úprav