Dokumenty

Cenníky služieb, prevádzkové poriadky

  Žiadosti, ohlásenia

   Stavebné konanie

   Archív

   Cenníky služieb, prevádzkové poriadky
     Prevádzkový poriadok multifunkčného miniihriska, cenník
     Správne poplatky od 01.01.2018
     Cenník služieb platný od 01.01.2014
     Cenník "Svadobka" platný od 01.01.2014
     Cenník služieb platný od 01.01.2020
   Žiadosti, ohlásenia
     Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
     Žiadosť o výrub drevín
     Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
   Stavebné konanie
     Žiadosť o zápis stavby na LV
     Žiadosť o zmenu adresy na KÚ
     Žiadosť o zmenu mena na KÚ
     Ohlásenie drobnej stavby
     Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu
     Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
     Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
     Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby
     Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
     Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
     Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
     Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
     Ohlásenie zmeny užívania stavby
     Žiadosť o odstránenie stavby
     Žiadosť o určenie súpisného čísla
     Žiadosť o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
     Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
     Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
     Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
     Ohlásenie stavebných úprav